Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunturi

CONVOCATOR AGOA – 30/31.01.2023

Consiliul de Administrație al SC COMALEX S.A., prin Președinte, convoacă, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 30.01.2023, orele 14:00, cu data de referință 19.01.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 31.01.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Revocarea mandatelor actualilor administratori provizorii și radierea lor din evidențele ONRC;
 2. Desemnarea membrilor Consiliului de administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție derulat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
 3. Desemnarea președintelui Consiliului de Administrație;
 4. Stabilirea indemnizației fixe a noilor membri ai Consiliului de administrație;
 5. Aprobarea formei “Contractului de administrare”;
 6. Împutenicirea persoanei care să semneze Contractul de administrare;
 7. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

CONVOCATOR AGOA – 28/29.12.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.12.2022, orele 14:00, cu data de referință 15.12.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.12.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioada de 2 luni, de la data expirarii actualelor contracte de mandat;
 2. Incheierea Actelor aditionale la contractele de administrare;
 3. Imputernicirea persoanei care sa semneze Actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor;
 4. Imputernicirea persoanei care sa duca la indeplinire hotararile adoptate.

Licitație publică pentru achizitionarea de servicii de reparații generale si de renovare – cod CPV 45453000-7

S.C. COMALEX S.A., cu sediul în Alexandria, Str. Libertății, nr. 211, Bl. L8-L9, județul Teleorman, anunță scoaterea la licitație publică a serviciilor de reparații generale si de renovare – cod CPV 45453000-7, ale unor cladiri proprietatea COMALEX SA (BURNAS, BULEVARD, Sediul administrativ), in stare avansata de degradare situate in Alexandria.  

Ofertele vor fi elaborate conform Caietului de Sarcini existent la sediul societății, iar taxa de participare în valoare de 100 lei poate fi plătită până în data de 28.10.2022,  orele 12.00.

Termenul limită de depunere al ofertelor este 31.10. 2022, orele 16.00.

Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana pe data de 14.11.2022 orele 16.00.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com  sau prin posta la adresa societății.

Informații suplimentare:

 • Director General  –  d-na Mariana Campurean:  Tel.: 0742.205.377;
 • Administrator cladiri – d-nul Alexandru Petcu:  Tel.: 0728 206 276

LICITATIE PUBLICA DE OFERTE PENTRU FIRME SPECIALIZATE IN RECRUTARE FORTA DE MUNCA

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea 111/2016,

S.C. COMALEX S.A. organizeaza licitatie publica de oferte pentru selectarea unei firme specializate in recrutarea resurselor umane, respectiv recrutarea a cinci membri in Consiliul de Administratie al COMALEX S.A.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 10.10.2022, ora 16:00.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana pe data de 17.10.2022, ora 16:00.

Persoane de contact:

Director General – Tel.: 0742.205.377;

Resurse Umane – Tel.: 0721.514.364

E-mail: comalexalexandria@gmail.com

CONVOCATOR AGOA – 28/29.07.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.07.2022, orele 14:00, cu data de referință 12.07.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.07.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

          Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Revocarea mandatelor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie;
 2. Desemnarea a 5 (cinci) administratori, in locul celor revocati, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, in functia de administratori provizorii pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
 3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor provizorii;
 4. Imputernicirea persoanei care sa semneze din partea AAAS Contractul de administrare;
 5. Incheierea  Contractului de administrare cu administratorii provizorii, in forma propusa de AAAS ;
 6. Reluarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie conform OUG nr. 109/2011 de catre societate, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica, care va efectua selectia;
 7. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Convocator AGOA – 27-28.04.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2022, orele 14:00, cu data de referință 14.04.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 28.04.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

          Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercițiului financiar 2021;
 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2021;
 3. Aprobarea situațiilor financiare  la 31.12.2021 (bilanț și anexe);
 4. Aprobarea repartizării profitului aferent exercitiului financiar 2021;
 5. Aprobarea Raportului anual 2021 pentru Bursa de Valori București.
 6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2022.
 7. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte şi să semneze în numele acţionarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Covocator AGOA – 18-19.04.2022

Consiliul de Administratie al S.C.COMALEX S.A. convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31//1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 18.04.2022, orele 14:00, cu data de referinta 07.04.2022, care va avea loc la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura in data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 19.04.2022, la aceeasi adresa si la aceeasi ora, cu data de referinta 07.04.2022.

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea auditorului financiar selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile aferente anilor 2021, 2022 şi 2023 si a remuneratiei acestuia;
 2. Aprobarea radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman a domnului Ion SFINTES, auditor selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale anilor 2019, 2020 si 2021;
 3. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte şi să semneze în numele acţionarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Licitatie de oferte pentru selectarea auditorului financiar

S.C. COMALEX S.A., societate cu capital majoritar de stat, cu sediul social în municipiul Alexandria, str. Libertătii, nr. 211, bl. L8-L9, judetul Teleorman, înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul J34/17/1991, Cod fiscal RO 1384767, organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea auditorului financiar, in vederea prestarii de servicii de auditare financiar-contabila a societatii, aferenta anilor 2021, 2022 si 2023, în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

Ofertantul trebuie sa fie atestat/autorizat ca auditor de Camera Auditorilor Financiari din România și să prezinte documente în acest sens. 

Ofertele vor fi trimise pe adresa de e-mail comalexalexandria@gmail.com sau direct la sediul S.C. COMALEX S.A., din Municipiul Alexandria, str. Libertătii, nr. 211, bl. L8-L9, judetul Teleorman, pana la DATA DE 04.03.2022, orele 14:00.

Relații suplimentare la nr. telefon.: 0742.205.377.: 0767 179 800

ACHIZIȚIE SERVICII DE EVALUARE SPATII IN VEDEREA INCHIRIERII

Societatea COMALEX S.A., societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționeze servicii de evaluare a spatiilor, proprietatea COMALEX S.A., in vederea inchirierii, conform anexei atasate.

Evaluatorul trebuie să fie autorizat ANEVAR și să dețină un certificat din care să rezulte că poate presta servicii de evaluare spatii in vederea inchirierii.

Termenul limită de depunere a ofertei financiare și a documentelor minime  de calificare este 2.12.2021 ora 14.00.

Ofertele vor fi trimise pe adresa comalexalexandria@gmail.com, sau direct la sediul COMALEX S.A., str. Libertătii, nr. 211, bl. L8-L9, Alexandria, jud. Teleorman.