Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunturi

Anunt pentru selectia si recrutarea unui post de Director General pentru S.C. COMALEX SA

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernata corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata prin Legea nr. 187/2023, SC  COMALEX SA a selectat SC Alira Recruitment SRL pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru ocuparea postului de Director General.

S.C. COMALEX S.A, cu sediul social in municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 211, bl. L8-L9, judeţul Teleorman, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J34/17/1991, cod de identificare fiscala  RO 1384767 si un capital social de 1.424.485 lei, activitatea principala, conform cod CAEN  6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, este persoana juridica romana, fiind societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu actul constitutiv al societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Conducerea societatii este asigurata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Ordinara si Extraordinara, Organismul de administrare al societatii fiind Consiliul de Administratie, care a fost numit prin Hotarare AGA si este format din 5 membri.

Criterii de calificare:

 • Studii universitare de preferat in stiinte juridice, administrative sau economice;
 • Experienta de minim 5 ani in activitatea de management a unor societati comerciale private sau publice;
 • Cunostinte cu privire la bune practici de guvernanta corporative;
 • Cunoasterea legislatiei specifice: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;
 • Stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicina muncii;
 • Sa nu fie destituit/a dintr-o functie publica sau sa nu ii fi incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani;
 • Sa nu fi fost initiata nici o procedura de natura penala impotriva lui/ei si sa nu aiba inscrieri in cazierul judiciar;

Criterii care constituie avantaje:

 • Studiile masterale;
 • Bune cunostine de limba engleza;
 • Bune cunostinte de afaceri/legislative specifice domeniului de activitate a societatii;

Competente:

 • Abilitati de management, etica si integritate, gandire strategica, planificare si organizare si capacitatea de a lua decizii;
 • Bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, negociere, lucru in echipa)

Procedura de evaluare/selectie cuprinde urmatoarele etape:

 • Selectia CV-urilor
 • Interviurile cu consultantul extern
 • Dosarul de candidatura
 • Matricea profilului de candidat
 • Declaratia de intentie a candidatului insotita de o scrisoarea de motivatie.

Depunerea candidaturii:

CV-urile candidatilor vor fi trimise, numai in format electronic, pe adresele de e-mail alina.dobra@alirajobs.ro  sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro pana cel tarziu in data de 23 aprilie 2024. Nu se trimit alte documente in afara CV-ului (diplome, recomandari etc.); acestea vor fi trimise ulterior, la cerere.

Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al Alira Recruitment.

Candidatii care nu sunt invitati la interviu in cel mult 10 zile de la confirmarea primirii aplicatiei vor fi considerati respinsi, fara a fi nevoie de alta informare.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor (vor fi instiintati individual) vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru completarea postului de Director General al SC Comalex SA Alexandria, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. Alira Recruitment SRL., str. Jiului nr. 2A, sector 1 Bucuresti:

 • Curriculum Vitae in limba romana;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii ale actelor de studii;
 • Cazier Judiciar;
 • Cazier Fiscal;
 • Adeverinta medicala eliberata care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de administrare/management in cadrul unei regii sau societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar;
 • Declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art.33 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si ale art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii;
 • Declaratie pe propria raspundere privind statutul de functionar public sau alta categorie de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice, asa cum este prevazut la art. 28 din OUG 109/2011;
 • Declaratie pe propria raspundere privind starea de compatibilitate a candidatilor in conformitate cu prevederile legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea deminitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile urmatoare;
 • Declaratie de consimtamant prin care candidatul/a isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie;
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Declaratia de intentie prin care candidatul/a isi prezinta viziunea sau programul privind dezvoltarea intreprinderii publice.

Reprezentantii Consiliului de Administratie, prin Comisia de selectie si nominalizare, vor lua decizia finala in ceea ce priveste stabilirea candidatilor finali.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie.

SC Comalex SA Alexandria isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati.

Licitație publică pentru achizitionarea de servicii de reparații si renovare fatade cladiri  – cod CPV 45453000-7

S.C. COMALEX S.A., cu sediul în Alexandria, Str. Libertății, nr. 211, Bl. L8-L9, județul Teleorman, e-mail: comalexalexandria@gmail.com , tel. 0724.500.700, anunță scoaterea la licitație publică a serviciilor de reparații  si de renovare a fatadelor deteriorate ale unor cladiri, proprietatea societatii, respectiv:

 1. COMPLEX BURNAS, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl A1-A3, etaj 1 si 2;
 2. COMPLEX BULEVARD, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl.L2-L3, Etaj1;
 3. SEDIUL ADMINISTRATIV, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl L8-L9, Et 1.

Pentru evaluarea necesarului lucrarilor de reparatii si renovare, in vederea elaborarii ofertei tehnice si economice, contactati administratorul cladirilor, dl Alexandru PETCU:  Tel.: 0728 206 276.

Termenul limită de depunere al ofertelor tehnice si economice este 01.04.2024, orele 12.00.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com  sau prin posta, la adresa societății din Alexandria, str. Libertatii, Bl L8-L9, Etaj 1.

CONVOCATOR A.G.O.A 25/26.04-2024

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 25.04.2024, orele 14:00, cu data de referință 12.04.2024, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 26.04.2024, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2023;
 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2023;
 3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023 (bilant si anexe);
 4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2023;
 5. Aprobarea Raportului anual 2023 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
 6. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Incepand cu data de 25.03.2024,

 • Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2023;
 • Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2023;
 • Situatiile financiare pentru anul 2023 (bilant si anexe);
 • Repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2023;
 • Raportul anual 2023 pentru Bursa de Valori Bucuresti;

se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari la sediul societatii sau la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com

Actionariatul societatii COMALEX S.A.:

STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI – 305.836 actiuni – 53,6748 %;

PERSOANE FIZICE – 151.852 actiuni – 26,6503 %;

S.C. COMALEX S.A. – 108.456 actiuni – 19,0342 %;

PERSOANE JURIDICE – 3.650 actiuni – 0,6406 %.

CONVOCATOR A.G.O.A. – 3/4.04.2024

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 03.04.2024, orele 14:00, cu data de referință  21.03.2024, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 04.04.2024, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1.- Aprobarea  Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, programul de investitii aferent anului 2024;

2.- Împuternicirea persoanei care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Licitație publică pentru achizitionarea de servicii de reparații si renovare fatade cladiri  – cod CPV 45453000-7

S.C. COMALEX S.A., cu sediul în Alexandria, Str. Libertății, nr. 211, Bl. L8-L9, județul Teleorman, e-mail: comalexalexandria@gmail.com , tel. 0742.205.377, anunță scoaterea la licitație publică a serviciilor de reparații  si de renovare a fatadelor deteriorate ale unor cladiri, proprietatea societatii, respectiv:

 1. COMPLEX BURNAS, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl A1-A3, etaj 1 si 2;
 2. COMPLEX BULEVARD, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl.L2-L3, Etaj1;
 3. SEDIUL ADMINISTRATIV, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl L8-L9, Et 1.

Pentru evaluarea necesarului lucrarilor de reparatii si renovare, in vederea elaborarii ofertei tehnice si economice, contactati administratorul cladirilor, dl Alexandru PETCU:  Tel.: 0728 206 276.

Termenul limită de depunere al ofertelor tehnice si economice este 29.01.2024, orele 12.00.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com  sau prin posta, la adresa societății din Alexandria, str. Libertatii, Bl L8-L9, Etaj 1.

LICITATIE PUBLICA DE OFERTE PENTRU FIRME SPECIALIZATE IN RECRUTARE RESURSE UMANE

In conformitate cu prevederile Legii nr.187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
S.C. COMALEX S.A., cu sediul in Alexandria, str.Libertatii, nr.211, bl L8-L9, jud. Teleorman, organizeaza licitatie publica de oferte pentru selectarea unei firme specializate in recrutarea resurselor umane, respectiv recrutarea Directorului general al S.C. COMALEX S.A.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este pana in data de 22.01.2024, orele 12, la sediul societatii sau prin e-mail: comalexalexandria@gmail.com.


Persoane de contact: d-na Florica COSTIN- Resurse Umane, tel.: 0721.514.364

CONVOCATOR A.G.O.A. – 27/28.12.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 27.12.2023, orele 14:00, cu data de referință 14.12.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 28.12.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea formei Actului aditional la contractul de administrare, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu pastrarea indemnizatiei fixe de 3410 lei luna/brut;
 2. Imputernicirea membrilor consiliului de administratie pentru a lua masurile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI si XLII din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
 3. Mandatarea unei persoane care sa indeplineasca formalitățile legale fata de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman privind inregistrarea hotararilor AGOA si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;
 4. Mandatarea domnului Catalin Ciuraru, salariat AAAS, pentru a semna din partea AAAS „actul aditional la contractul de administrare” in forma aprobata prin Hotararea Colegiului Director.

Licitație publică pentru achizitionarea de servicii de reparații si renovare fatade cladiri  – cod CPV 45453000-7

S.C. COMALEX S.A., cu sediul în Alexandria, Str. Libertății, nr. 211, Bl. L8-L9, județul Teleorman, e-mail: comalexalexandria@gmail.com , tel. 0742.205.377, anunță scoaterea la licitație publică a serviciilor de reparații  si de renovare a fatadelor deteriorate ale unor cladiri, proprietatea societatii, respectiv:

 1. COMPLEX BURNAS, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl A1-A3, etaj 1 si 2;
 2. COMPLEX BULEVARD, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl.L2-L3, Etaj1;
 3. SEDIUL ADMINISTRATIV, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl L8-L9, Et 1.

Pentru evaluarea necesarului lucrarilor de reparatii si renovare, in vederea elaborarii ofertei tehnice si economice, contactati administratorul cladirilor, dl Alexandru Petcu:  Tel.: 0728 206 276.

Termenul limită de depunere al ofertelor tehnice si economice este 25.11.2023, orele 12.00.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com  sau prin posta, la adresa societății din Alexandria, str. Libertatii, Bl L8-L9, Etaj 1.

Licitație publică pentru achizitionarea de servicii de reparații si renovare fatade cladiri  – cod CPV 45453000-7

S.C. COMALEX S.A., cu sediul în Alexandria, Str. Libertății, nr. 211, Bl. L8-L9, județul Teleorman, e-mail: comalexalexandria@gmail.com , tel. 0742.205.377, anunță scoaterea la licitație publică a serviciilor de reparații  si de renovare a fatadelor deteriorate ale unor cladiri, proprietatea societatii, respectiv:

 1. COMPLEX BURNAS, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl A1-A3, etaj 1 si 2;
 2. COMPLEX BULEVARD, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl.L2-L3, Etaj1;
 3. SEDIUL ADMINISTRATIV, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl L8-L9, Et 1.

Pentru evaluarea necesarului lucrarilor de reparatii si renovare, in vederea elaborarii ofertei tehnice si economice, contactati administratorul cladirilor, dl Alexandru Petcu:  Tel.: 0728 206 276.

Termenul limită de depunere al ofertelor tehnice si economice este 22.09.2023, orele 12.00.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com  sau prin posta, la adresa societății din Alexandria, str. Libertatii, Bl L8-L9, Etaj 1.

CONVOCATOR A.G.E.A. – 03/04.10.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 03.10.2023, orele 14:00, cu data de referință 20.09.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.
În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 04.10.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.


Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Sediu administrativ”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
 2. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Bulevard”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L2-L3, judetul Teleorman;
 3. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Depozit Rapid Carpati”, situat in Alexandria, strada Carpati, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
 4. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Laborator CTC”, situat in Alexandria, Piata Centrala, judetul Teleorman;
 5. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Covrigarie”, situat in Alexandria, strada Libertatii, bl. L7, judetul Teleorman;
 6. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Burnas”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 125, bl. A1-A3, judetul Teleorman;
 7. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Atelier Mecanic Garaj”, situat in Alexandria, strada Vedea nr. 39, judetul Teleorman;
 8. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Sah Bar”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 44, judetul Teleorman;
 9. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Prezentul Convocator anuleaza Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14/15.09.2023, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei din data de 11.08.2023.