Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunturi

CONVOCATOR A.G.E.A. – 03/04.10.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 03.10.2023, orele 14:00, cu data de referință 20.09.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.
În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 04.10.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.


Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Sediu administrativ”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
 2. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Bulevard”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L2-L3, judetul Teleorman;
 3. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Depozit Rapid Carpati”, situat in Alexandria, strada Carpati, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
 4. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Laborator CTC”, situat in Alexandria, Piata Centrala, judetul Teleorman;
 5. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Covrigarie”, situat in Alexandria, strada Libertatii, bl. L7, judetul Teleorman;
 6. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Burnas”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 125, bl. A1-A3, judetul Teleorman;
 7. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Atelier Mecanic Garaj”, situat in Alexandria, strada Vedea nr. 39, judetul Teleorman;
 8. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Sah Bar”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 44, judetul Teleorman;
 9. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Prezentul Convocator anuleaza Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14/15.09.2023, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei din data de 11.08.2023.

CONVOCATOR A.G.O.A. – 14/15.09.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 14.09.2023, orele 14:00, cu data de referință 1.09.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 15.09.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Sediu administrativ”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
 2. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Bulevard”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L2-L3, judetul Teleorman;
 3. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Depozit Rapid Carpati”, situat in Alexandria, strada Carpati, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
 4. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Laborator CTC”, situat in Alexandria, Piata Centrala, judetul Teleorman;
 5. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Covrigarie”, situat in Alexandria, strada Libertatii, bl. L7, judetul Teleorman;
 6. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Burnas”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 125, bl. A1-A3, judetul Teleorman;
 7. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Atelier Mecanic Garaj”, situat in Alexandria, strada Vedea nr. 39, judetul Teleorman;
 8. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Sah Bar”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 44, judetul Teleorman;
 9. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Licitație publică pentru achizitionarea de servicii de reparații si renovare fatade cladiri  – cod CPV 45453000-7

S.C. COMALEX S.A., cu sediul în Alexandria, Str. Libertății, nr. 211, Bl. L8-L9, județul Teleorman,e-mail: comalexalexandria@gmail.com , tel. 0742.205.377, anunță scoaterea la licitație publică a serviciilor de reparații  si de renovare a fatadelor deteriorate ale unor cladiri, proprietatea societatii, respectiv:

 • COMPLEX BURNAS, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl A1-A3, etaj 1 si 2;
 • COMPLEX BULEVARD, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl.L2-L3, Etaj1;
 • SEDIUL ADMINISTRATIV, situat in Alexandria, str. Libertatii, Bl L8-L9, Et 1.

Pentru evaluarea necesarului lucrarilor de reparatii si renovare, in vederea elaborarii ofertei tehnice si economice, contactati administratorul cladirilor, dl Alexandru Petcu:  Tel.: 0728 206 276.

Termenul limită de depunere al ofertelor tehnice si economice este 26.06.2023, orele 12.00.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com  sau prin posta, la adresa societății din Alexandria, str. Libertatii, Bl L8-L9, Etaj 1.

Licitatie pentru achiziționarea de servicii de evaluare a spatiilor, proprietatea COMALEX S.A., in vederea inchirierii

Societatea COMALEX S.A., societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționeze servicii de evaluare a spatiilor, proprietatea COMALEX S.A., in vederea inchirierii, conform anexei atasate.

Evaluatorul trebuie să fie autorizat ANEVAR și să dețină un certificat din care să rezulte că poate presta servicii de evaluare spatii in vederea inchirierii.

Termenul limită de depunere a ofertei financiare și a documentelor minime  de calificare este 16.06.2023 ora 12.00.

Ofertele vor fi trimise pe adresa comalexalexandria@gmail.com, sau direct la sediul COMALEX S.A., str. Libertătii, nr. 211, bl. L8-L9, Alexandria, jud. Teleorman.

CONVOCATOR A.G.O.A. – 26/27.06.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 26.06.2023, orele 14:00, cu data de referință 13.06.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 27.06.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru perioada 2023 – 2026 rezultati din Planul de administrare;
 2. Aprobarea componentei variabile anuale a renumeratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administratie, in cuantum de maxim de 6 (sase) indemnizatii fixe brute anual;
 3. Aprobarea formei Actului aditional la contractul de administrare incheiat cu administratorii neexecutivi ai societatii COMALEX S.A. care cuprinde componenta variabila si are ca anexa indicatorii financiari si nefinanciari;
 4. Imputernicirea persoanei care sa semneze din partea AAAS Actului aditional la contractul de administrare;
 5. Imputernicirea persoanei care sa duca la indeplinire formalitatile legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

CONVOCATOR AGOA – 20-21.04.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 20.04.2023, orele 14:00, cu data de referință 07.04.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 21.04.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2022;
 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2022;
 3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2022 (bilant si anexe);
 4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2022;
 5. Aprobarea Raportului anual 2022 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
 6. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si  nefinanciari rezultati din planul de administrare;
 7. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.
 8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, programul de investitii aferent anului 2023.

Incepand cu data de 20.03.2023, convocatorul, documentele referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari la sediul societatii sau la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com sau pe web-site-ul societatii: www.comalexsa.ro

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

 • de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, dar nu mai tarziu de 31.03.2023;
 • de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Societatea va pune la dispozitie o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau sa voteze prin corespondenta.

Data publicarii in Monitorul Oficial a ordinii de zi a AGOA din 20/21.04.2023 este data de 17.03.2023.

Data limita de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA din 20/21.04.2023 este data de 31.03.2023.

În vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data adunării generale a acţionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului.

In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com), cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.

CONVOCATOR AGOA – 30/31.01.2023

Consiliul de Administrație al SC COMALEX S.A., prin Președinte, convoacă, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 30.01.2023, orele 14:00, cu data de referință 19.01.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 31.01.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Revocarea mandatelor actualilor administratori provizorii și radierea lor din evidențele ONRC;
 2. Desemnarea membrilor Consiliului de administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție derulat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
 3. Desemnarea președintelui Consiliului de Administrație;
 4. Stabilirea indemnizației fixe a noilor membri ai Consiliului de administrație;
 5. Aprobarea formei “Contractului de administrare”;
 6. Împutenicirea persoanei care să semneze Contractul de administrare;
 7. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

CONVOCATOR AGOA – 28/29.12.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.12.2022, orele 14:00, cu data de referință 15.12.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.12.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioada de 2 luni, de la data expirarii actualelor contracte de mandat;
 2. Incheierea Actelor aditionale la contractele de administrare;
 3. Imputernicirea persoanei care sa semneze Actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor;
 4. Imputernicirea persoanei care sa duca la indeplinire hotararile adoptate.

Licitație publică pentru achizitionarea de servicii de reparații generale si de renovare – cod CPV 45453000-7

S.C. COMALEX S.A., cu sediul în Alexandria, Str. Libertății, nr. 211, Bl. L8-L9, județul Teleorman, anunță scoaterea la licitație publică a serviciilor de reparații generale si de renovare – cod CPV 45453000-7, ale unor cladiri proprietatea COMALEX SA (BURNAS, BULEVARD, Sediul administrativ), in stare avansata de degradare situate in Alexandria.  

Ofertele vor fi elaborate conform Caietului de Sarcini existent la sediul societății, iar taxa de participare în valoare de 100 lei poate fi plătită până în data de 28.10.2022,  orele 12.00.

Termenul limită de depunere al ofertelor este 31.10. 2022, orele 16.00.

Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana pe data de 14.11.2022 orele 16.00.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com  sau prin posta la adresa societății.

Informații suplimentare:

 • Director General  –  d-na Mariana Campurean:  Tel.: 0742.205.377;
 • Administrator cladiri – d-nul Alexandru Petcu:  Tel.: 0728 206 276

LICITATIE PUBLICA DE OFERTE PENTRU FIRME SPECIALIZATE IN RECRUTARE FORTA DE MUNCA

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea 111/2016,

S.C. COMALEX S.A. organizeaza licitatie publica de oferte pentru selectarea unei firme specializate in recrutarea resurselor umane, respectiv recrutarea a cinci membri in Consiliul de Administratie al COMALEX S.A.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 10.10.2022, ora 16:00.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana pe data de 17.10.2022, ora 16:00.

Persoane de contact:

Director General – Tel.: 0742.205.377;

Resurse Umane – Tel.: 0721.514.364

E-mail: comalexalexandria@gmail.com