Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Admin ComalexSA

CONVOCATOR AGOA – 20-21.04.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 20.04.2023, orele 14:00, cu data de referință 07.04.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 21.04.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2022;
 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2022;
 3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2022 (bilant si anexe);
 4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2022;
 5. Aprobarea Raportului anual 2022 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
 6. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si  nefinanciari rezultati din planul de administrare;
 7. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Incepand cu data de 20.03.2023, convocatorul, documentele referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari la sediul societatii sau la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com sau pe web-site-ul societatii: www.comalexsa.ro

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

 • de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, dar nu mai tarziu de 31.03.2023;
 • de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Societatea va pune la dispozitie o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau sa voteze prin corespondenta.

Data publicarii in Monitorul Oficial a ordinii de zi a AGOA din 20/21.04.2023 este data de 17.03.2023.

Data limita de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA din 20/21.04.2023 este data de 31.03.2023.

În vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data adunării generale a acţionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului.

In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com), cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.

CONVOCATOR AGOA – 30/31.01.2023

Consiliul de Administrație al SC COMALEX S.A., prin Președinte, convoacă, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 30.01.2023, orele 14:00, cu data de referință 19.01.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 31.01.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Revocarea mandatelor actualilor administratori provizorii și radierea lor din evidențele ONRC;
 2. Desemnarea membrilor Consiliului de administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție derulat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
 3. Desemnarea președintelui Consiliului de Administrație;
 4. Stabilirea indemnizației fixe a noilor membri ai Consiliului de administrație;
 5. Aprobarea formei “Contractului de administrare”;
 6. Împutenicirea persoanei care să semneze Contractul de administrare;
 7. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

CONVOCATOR AGOA – 28/29.12.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.12.2022, orele 14:00, cu data de referință 15.12.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.12.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioada de 2 luni, de la data expirarii actualelor contracte de mandat;
 2. Incheierea Actelor aditionale la contractele de administrare;
 3. Imputernicirea persoanei care sa semneze Actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor;
 4. Imputernicirea persoanei care sa duca la indeplinire hotararile adoptate.

Licitație publică pentru achizitionarea de servicii de reparații generale si de renovare – cod CPV 45453000-7

S.C. COMALEX S.A., cu sediul în Alexandria, Str. Libertății, nr. 211, Bl. L8-L9, județul Teleorman, anunță scoaterea la licitație publică a serviciilor de reparații generale si de renovare – cod CPV 45453000-7, ale unor cladiri proprietatea COMALEX SA (BURNAS, BULEVARD, Sediul administrativ), in stare avansata de degradare situate in Alexandria.  

Ofertele vor fi elaborate conform Caietului de Sarcini existent la sediul societății, iar taxa de participare în valoare de 100 lei poate fi plătită până în data de 28.10.2022,  orele 12.00.

Termenul limită de depunere al ofertelor este 31.10. 2022, orele 16.00.

Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana pe data de 14.11.2022 orele 16.00.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com  sau prin posta la adresa societății.

Informații suplimentare:

 • Director General  –  d-na Mariana Campurean:  Tel.: 0742.205.377;
 • Administrator cladiri – d-nul Alexandru Petcu:  Tel.: 0728 206 276

LICITATIE PUBLICA DE OFERTE PENTRU FIRME SPECIALIZATE IN RECRUTARE FORTA DE MUNCA

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea 111/2016,

S.C. COMALEX S.A. organizeaza licitatie publica de oferte pentru selectarea unei firme specializate in recrutarea resurselor umane, respectiv recrutarea a cinci membri in Consiliul de Administratie al COMALEX S.A.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 10.10.2022, ora 16:00.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor se prelungeste pana pe data de 17.10.2022, ora 16:00.

Persoane de contact:

Director General – Tel.: 0742.205.377;

Resurse Umane – Tel.: 0721.514.364

E-mail: comalexalexandria@gmail.com

CONVOCATOR AGOA – 28/29.07.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.07.2022, orele 14:00, cu data de referință 12.07.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.07.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

          Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Revocarea mandatelor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie;
 2. Desemnarea a 5 (cinci) administratori, in locul celor revocati, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, in functia de administratori provizorii pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
 3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor provizorii;
 4. Imputernicirea persoanei care sa semneze din partea AAAS Contractul de administrare;
 5. Incheierea  Contractului de administrare cu administratorii provizorii, in forma propusa de AAAS ;
 6. Reluarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie conform OUG nr. 109/2011 de catre societate, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica, care va efectua selectia;
 7. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Convocator AGOA – 27-28.04.2022

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2022, orele 14:00, cu data de referință 14.04.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 28.04.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

          Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercițiului financiar 2021;
 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2021;
 3. Aprobarea situațiilor financiare  la 31.12.2021 (bilanț și anexe);
 4. Aprobarea repartizării profitului aferent exercitiului financiar 2021;
 5. Aprobarea Raportului anual 2021 pentru Bursa de Valori București.
 6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2022.
 7. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte şi să semneze în numele acţionarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Covocator AGOA – 18-19.04.2022

Consiliul de Administratie al S.C.COMALEX S.A. convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31//1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 18.04.2022, orele 14:00, cu data de referinta 07.04.2022, care va avea loc la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura in data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 19.04.2022, la aceeasi adresa si la aceeasi ora, cu data de referinta 07.04.2022.

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea auditorului financiar selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile aferente anilor 2021, 2022 şi 2023 si a remuneratiei acestuia;
 2. Aprobarea radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman a domnului Ion SFINTES, auditor selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale anilor 2019, 2020 si 2021;
 3. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte şi să semneze în numele acţionarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.