Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONVOCATOR AGOA – 20-21.04.2023

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 20.04.2023, orele 14:00, cu data de referință 07.04.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 21.04.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2022;
  2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2022;
  3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2022 (bilant si anexe);
  4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2022;
  5. Aprobarea Raportului anual 2022 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
  6. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si  nefinanciari rezultati din planul de administrare;
  7. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.
  8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, programul de investitii aferent anului 2023.

Incepand cu data de 20.03.2023, convocatorul, documentele referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari la sediul societatii sau la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com sau pe web-site-ul societatii: www.comalexsa.ro

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

  • de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, dar nu mai tarziu de 31.03.2023;
  • de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Societatea va pune la dispozitie o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau sa voteze prin corespondenta.

Data publicarii in Monitorul Oficial a ordinii de zi a AGOA din 20/21.04.2023 este data de 17.03.2023.

Data limita de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA din 20/21.04.2023 este data de 31.03.2023.

În vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data adunării generale a acţionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului.

In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com), cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.